Ordningsregler

Följande ordningsregler är tillkomna för din och de andra camparnas trevnad och det åligger dig som gäst att känna till ordningsreglerna. Vid frågor kontakta receptionen. Detta gäller inom området:

1. Gränna camping är en SCR-ansluten campingplats.


2. Fast bostadsadress och legitimation krävs för att vistas på SCR-anslutna campingplatser.


3. Gränna camping är en familjecamping med en åldersgräns på minimum 20 år. Åldersgränsen gäller ej familjer där minst en förälder bor på campingen.


4. Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Meddela direkt vid ankomsten om du har med dig extra tält, båt etc.


5. Vid incheckning skall giltigt Camping Key Europe visas upp. Saknas sådant kan receptionen aktivera gammalt kort eller utfärda nytt kort inför incheckning.


6. Avgifter. Se separat prislista.


7. Tillfälliga besökare ska anmäla sig i receptionen och ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför området.


8. Svenska fordon skall, om annat ej avtalats, vara godkända av Svensk Bilprovning, skattade & minst trafikförsäkrade. Husvagnar skall, om annat ej avtalats, vara inregistrerade och ej belagda med körförbud.


9. Endast en bil per campingplats/stuga är tillåten. Motorfordonstrafik är bara tillåten mellan områdets entré och den egna boplatsen.


10. En generell regel på campingplatsen är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Stör inte lugnet på campingplatsen med bilkörning mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet. Mellan kl 23.00 – 07.00 skall det vara tyst på campingplatsen.


11. Campingvärden och dennes personal är ansvarig för lugn och ordning och hjälper till om det uppstår problem.


12. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär.


13. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna utan särskilt tillstånd. Fråga om du är tveksam om vad du har rätt att göra.


14. Tillse att gasol- och el-utrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.


15. Biltvätt är ej tillåtet på campingområdet.


16. Det är förbjudet att släppa in andra gäster med hjälp av sitt personliga access kort.


17. Dieselverk är ej tillåtet att nyttja.


18. Campinggäst har inte rätt att upplåta eller hyra ut campingplats i andra hand.


19. Naturligtvis är alla typer av skjutvapen, liksom fyrverkerier, pilbågar, pilkastning etc ej tillåtna.


20. Hjälp barnen att hitta de platser som är lämpliga för lek och bollspel. På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna kan inte accepteras.


21. Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel, rasta den på anvisad plats eller utanför området och plocka upp efter den.


22. Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med föreståndarens tillstånd.


23. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sopbehållarna som finns inom området.


24. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.


25. Det är förbjudet att röka i alla stugor och i alla gemensamma utrymmen på campingen. Det är också förbjudet att ha husdjur i de gemensamma utrymmena och i några av stugorna. Om rök- och/eller husdjursförbudet inte respekteras, debiteras en saneringskostnad på minst 3000 kr.


26. Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen skall campingtomten vara utrymd och städad före kl.12.00 på avresedagen. För stugor gäller kl 11.00. 
Detta med hänsyn till nya gäster. Sker ej utcheckning på utsatt tid debiteras ev. merkostnader som uppkommit p.g.a. förseningen.


27. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på, eller förlust av, campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.


28. De flesta campinggäster uppträder hänsynsfullt. Personalen kan, i undantagsfall, tvingas vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar ovanstående enkla och självklara ordningsregler. Campare som uppträder störande inom området kan avvisas och vederbörandes campingkort KAN SPÄRRAS.


29. Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd.


30. Alla ekipage (husvagnar/husbilar/tält/förtält) ska stå uppställda på campingtomten enl. statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar. De ekipage som ställer sig på annat sätt ska omedelbart vid tillsägelse ändra uppställning enl. ovan. Om så inte görs kan gästen avvisas från campingplatsen.

The following regulations are originated for your coziness and it is up to you as a guest to know the campsite rules. For questions, contact the reception.


1. Gränna Camping is an SCR-affiliated campsite.


2. Residential Address and ID is required to stay on the SCR-affiliated campsites.


3. Gränna Camping is a family campsite with a minimum age limit of 20 years. The age limit does not apply to families where at least one parent is staying at the campsite.


4. Sign up at the reception immediately on arrival. Notify upon arrival if you bring extra tents, boat, etc.


5. A valid Camping Key Europe must be showed at arrival.


6. Fees. See separate price list.


7. Temporary visitors must register at the reception and are asked to park their vehicles in the parking lot outside the campsite.


8. Swedish motorhomes shall, unless otherwise agreed, be approved by Svensk Bilprovning.


9. Only one vehicle per camping pitch / cabin is permitted.


10. A general rule of the campsite is to show respect. Disruptive behavior is not allowed. Drive in walking speed.


11. Campsite host and his staff are responsible for peace and order.


12. All camping equipment of normal type and size may be used. However, it is not allowed to set up so-called tent houses of permanent character.


13. Fences and dikes are not allowed without special permission. Ask if you are in doubt about what you are entitled to do.


14. Ensure that gas and electric equipment is tested and approved according to regulations.


15. Car washing is not allowed on the campsite.


16. It is forbidden to let other guests use your personal access card.


17. Diesel power plant are not allowed to use.


18. Camping Guest are not allowed to lease or rent campsite in second hand.


19. All types of firearms, as well as fireworks, bows, darts, etc is not allowed on the campsite.


20. In most places, there are special playgrounds and ball fields . Ball games among the tents and motorhomes is not allowed.


21. Keep your dog on a short leash and pick up after it.


22. Sales to and within the campsite can only occur with the manager's permission.


23. Help us to keep the campsite clean.


24. Leave the common areas (toilets, laundry, shower, kitchen and dishes) in the same condition you would like to find them.


25. It is forbidden to smoke in all cabins and in all common areas of the campsite. It is also forbidden to have pets in the common areas and in some of the cabins. If smoke and / or

pet ban is not respected you will be charged a cleanup fee of at least 3000 SEK.


26. Departure. Unless otherwise agreed with the reception, the campsite has to be vacated and cleaned up before 12.00 am on the day of departure.


27. The manager and staff are not liable for damage to, or loss of, camping guests' belongings.


28. Most campers behave considerately. The staff may, in exceptional cases, be forced to take action against guests who do not respect the above simple and obvious rules of conduct. Campers who creates a disturbance in the area may be rejected and the person's camping card can be blocked.


29. Be careful about nature - it needs your protection.


30. All motorhomes / tents  should be parked at the campsite according to the Swedish Rescue Services Agency general advice and commentary on fire at camping facilities.