Ordningsregler

Följande ordningsregler är framtagna i samarbete med de nordiska campingorganisationerna och är tillkomna för din och andra campares och besökares trevnad.

 

 •  Orsa Camping är en familjecamping och därför måste minst två personer i varje objekt vara minimum 20 år, detta gäller både för att hyra campingrutor eller boka stuga.
 •  Utcheckning före kl. 12.00, därefter uttages ny dygnsavgift.
 •  Inom campingområdet är fordonshastigheten begränsad till 20 km/h - tänk på att det finns många barn här!
 •  Dagtid är fordonstrafik endast tillåten för boendegäster och servicepersonal. Efter klockan 24.00 är all motorfordonstrafik förbjuden. Vid sen ankomst, parkera utanför receptionen och checka in morgonen efter.
 •  Tänk på brandrisken och placera ditt ekipage 4 meter från din granne. Elkablar får ej dras över väg och dragkroken måste riktas mot körbar väg. Vid incheckning får du skriftlig information om brandskyddsrutiner som råder.
 •  Inom området råder eldningsförbud, använd egen grill eller de grillplatser campingen tillhandahåller när du ska grilla.
 •  Anpassa ljudnivån så att övriga boendegäster kan sova ostört från kl. 23.00-07.00. Under denna period är enbart boendegäster på campingen behöriga att vistas på campingområdet.
 •  Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri, använd sopbehållarna som finns inom området.
 •  Campingvärden eller personal ansvarar inte för skador eller förlust av ägodelar.
 •  Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar, eller bryter mot dessa ordningsregler, kan göras ersättningsskyldiga och avvisas.
 •  Hundägare ombeds hålla sina hundar kopplade och inte rasta dem inom campingområdet. Vänligen plocka upp bajs och släng hundbajspåsar i avsedda behållare.
 •  Då Orsa Camping är ansluten till SCR behöver du ett giltigt campingkort för att checka in, detta kan du köpa eller förnya i receptionen vid ankomst
 •  The following arrangement rules have been developed in cooperation with the Nordic camping organizations and are suitable for the benefit of your and other campers and visitors. Orsa Camping is a family camping and therefore, at least two people in each object must be at least 20 years old, this applies both to renting a campsite or booking a cabin. 
 •  Check out before noon. 12.00, then a new daily fee will be charged.  
 •  Within the camping area, the vehicle speed is limited to 20 km / h - keep in mind that there are many children here!
 •  Daytime vehicle traffic is only allowed for residents and service personnel. 
 •  After 24.00, all motor vehicles are prohibited. At late arrival, park outside reception and check in the following morning.  
 •  Keep in mind the fire risk and place your 4x4 meter from your neighbor. Electric cables must not be pulled over the road and the towbar must be directed towards the road. 
 •  Upon check-in, you will receive written information about fire protection procedures.  In the area there is a firebreak, use your own barbecue or the barbecue areas the campsite provides when you are going to grill.  
 •  Adjust the noise level so that other residents can sleep undisturbed from kl. 11:00 p.m. to 7:00. During this period only residents of the campsite are authorized to stay at the camping site.  
 •  Help us keep the campsite clean and rubbish free, use the refuse collection containers in the area.  
 •  Camping values ​​or personnel are not responsible for damage or loss of property.  
 •  Anyone who damages buildings, materials or other property belongings or violates these rules of procedure may be liable for damages and rejected.  
 •  Dog owners are asked to keep their dogs connected and not to rage them within the camping area. Please pick up a bait and throw dogbag bags in designated containers. 
 •   When Orsa Camping is connected to the SCR you will need a valid camping card to check in, you can buy or renew at the reception upon arrival