Medlemsvillkor Kundklubb

1. Allmänna regler för medlemskapet

1.1 Lägsta tillåtna ålder för medlemskap i Svenska Campingpärlors bonusprogram för gäster (benämns hädanefter "Kundklubb") är 18 år. Medlemskapet i Kundklubben är ett avtal mellan Svenska Campingpärlor AB (org. nr. 556528 – 3628 )(benämns hädanefter " Campingpärlor ") och dig personligen (benämns hädanefter " Medlemmen "). Medlemskap kan inte utfärdas till företag eller andra juridiska personer. Endast en fysisk person per medlemskap kan registreras. Endast en medlem per incheckad campingtomt/stugakan tjäna poäng och erhålla förmåner under en vistelse.

1.2 Deltagandet i Kundklubb regleras av dessa bestämmelser och villkor, och det är medlemmens ansvar att läsa och sätta sig in i samtliga bestämmelser ser och villkor, inklusive eventuella tillägg till dessa. Dessa bestämmelser och villkor ersätter alla tidigare bestämmelser och villkor i tidigare lojalitetsprogram hos Campingpärlor.

1.3 Medlemmen åtar sig att se till att obehöriga personer inte får tillgång till medlemsinloggning och/eller lösenord.

1.4 Campingpärlors bokningsavdelning måste omedelbart kontaktas skriftligen om dina kontaktuppgifter ändras. Campingpärlor har inget ansvar om Medlemmen inte informeras på grund av att korrekta kontaktuppgifter inte lämnats.

1.5 Kundklubb gäller tills vidare, och Campingpärlor förbehåller sig rätten att avsluta Kundklubben genom att informera Medlemmen om detta sex månader i förväg.

1.6 Campingpärlor förbehåller sig rätten att ändra bestämmelser och villkor för Kundklubb genom att informera medlemmen via minst en av Kundklubbens informationskanaler, d.v.s. via webbsidan, e-post, SMS eller vanlig post. Campingpärlor kommer att göra allt de kan för att meddela ändringar av bestämmelser och villkor i god tid, men kan inte på något sätt hållas ansvarigt om detta skulle misslyckas.

1.7 Campingpärlor förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, avsluta ett medlemskap i Kundklubben om medlemskapet missbrukas. En sådan avslutning kan medföra att eventuella poäng förverkas. Sådant missbruk kan till exempel vara respektlöst eller omedgörligt beteende gentemot Campingpärlor eller dess partners, kriminella handlingar eller handlingar som anses omoraliska eller oetiska, eller som bryter mot dessa bestämmelser och villkor. Medlemmen kan när som helst avsluta sitt medlemskap genom att sända en e-post till Campingpärlors bokningscentral på info@campingparlor.se

1.8 Det är medlemmens ansvar att i förväg informera sin arbetsgivare samt att få arbetsgivarens medgivande, om ett sådant medgivande krävs, när han/hon förväntas tjäna in poäng i Kundklubb på nätter som arbetsgivaren betalar. Poäng som har tjänats in i samband med affärsresa, d.v.s. när campingavgift/stughyra betalas av arbetsgivaren, får inte användas privat utan att arbetsgivaren på förhand har godkänt det. Campingpärlor har inte under några omständigheter något ansvar för att Medlemmen informerar eller får godkännande från arbetsgivaren.

1.9 Om Medlemmen använder poäng som intjänats i samband med tjänst privat, kan sådan användning i vissa länder, t.ex. Sverige, Norge, Finland och Danmark, vara belagd med inkomstskatt eller andra skatter. Det är Medlemmens skyldighet att informera arbetsgivaren och/eller berörda myndigheter om detta och att betala den tillbörliga skatten för sådan användning. Campingpärlor avsäger sig allt ansvar för eventuell skatt och skattskyldighet som åläggs Medlemmen i detta avseende.

1.10 Intjäning och inlösen av Kundklubb- poäng är ogiltigt där detta förbjuds eller begränsas enligt lokal lagstiftning.

2. Tjäna poäng

2.1 För att tjäna poäng måste Medlemmen uppge sitt kundnummer vid bokningstillfället och visa legitimation vid incheckningen på Campingpärlors anläggning. Medlem måste vara registrerad som boende gäst på campingen för att tjäna poäng för kvalificerade övernattningar. Poäng kan börja tjänas in från och med det datum då registrering i Kundklubb görs.

2.2 Intjänade poäng baseras på en procentsats av kostnaden för boendet, procentsatsen kan variera under året, och vid vissa kampanjer kan procenten höjas tillfälligt. Poängen kan också variera beroende på hur bokningen sker, i reception eller på vår hemsida. Poänggrundande % av bokningens total kan variera över tid vid intjänande av poängen.

2.3 Poäng ges endast till ett Campingpärlor-medlemskap per bokning och endast för en campingtomt/stughyra per kvalificerande övernattning. Kvalificerande övernattningar avser alla nätter oavsett pris förutom de undantag som ges nedan i punkt 2.4. Det kan ta två veckor efter utcheckningen innan poängen har registrerats på Medlemmens konto. Poängen tilldelas vid utcheckning. Har poäng felaktigt getts till ett Kundklubb-medlemskap kan dessa komma att avlägsnas av Campingpärlor i efterhand.

2.4 Poäng ges inte för rabatterade bokningar inklusive men inte uteslutande, rabatterade priser, månadspriser och säsongspriser, stämpelkort, campingcheckar, paketresor eller vissa förhandlade priser etc. Boende som bokas genom en tredje part räknas inte som bonusgrundande, oavsett pris. Inga poäng tjänas vid utnyttjande av frinatt. Inga poäng tillgodoräknas om en bokning måste avbokas på grunder som Campingpärlor eller/och Campingpärlors partners inte kan påverka.

2.5 Kundklubb- poäng som har intjänats av en Medlem kan inte kombineras med eller överföras till andra medlemskonton. Poäng får inte säljas, ärvas, överföras eller på annat sätt växla innehavare mot betalning. Poäng kan inte lösas in mot kontanta medel.

2.6 Om en Medlem misstänker att han eller hon inte har fått poäng för bonusgrundande nätter måste han eller hon lämna en skriftlig begäran till det Svenska Campingpärlors bokningsavdelning på info@campingparlor.se eller kundklubb@campingparlor.se Styrkande underlag måste bifogas. En begäran måste ha inkommit till Campingpärlors bokningsavdelning inom sex månader från händelsen.

2.7 Intjänade poäng är giltiga 24 månader från och med intjäningsdatumet.

2.8 Medlemmar kan se sin kontoinformation på www.campingparlor.se under mina sidor.

3. Campingpärlor partners

3.1 I vissa fall kan poäng intjänas genom Campingpärlor partners beroende på vilka bestämmelser och villkor som gäller hos dessa partners.

3.2 Partners kan vara andra campingaktörer i branschen, när/om detta förekommer så meddelas det på vår hemsida.

3.2 Kundklubb-medlemmar kan under vissa omständigheter få förmåner hos Campingpärlor partners. Medlemmen kommer bara få förmåner från det program som valts. Poäng som har intjänats av en Kundklubb-medlem i en partners program kan inte överföras till ett Kundklubb-medlemskonto.

3.3 Intjäning av partner- poäng är ogiltigt där detta förbjuds eller begränsas enligt lokal lagstiftning.

4. Lösa in poäng

4.1 Kundklubbpoäng kan användas till fria övernattningar på Campingpärlor anläggningar som är anslutna till Kundklubben, aktuella anläggningar visas på vår hemsida www.campingparlor.se 4.2 Intjänade poäng baseras på antalet kvalificerande övernattningar på Svenska Campingpärlors anläggningar som deltar i programmet.

4.3 Campingpärlor har rätt att när som helst ändra inlösenregler efter egen bedömning.

4.4 Poäng får inte användas i samband med rabatterade erbjudanden, rabattkuponger, speciella kampanjer, månadspriser eller säsongspriser, om inte det anges uttryckligen.

4.5 För att kunna boka en frinatt måste medlemmen ha tillräckligt många poäng på sitt medlemskonto. Hur många poäng som krävs för en specifik anläggning anges på www.campingparlor.se. När en frinatt har bokats dras motsvarande poängantal från Medlemmens konto.

4.6 Frinätter bokas, via Campingpärlors, eller anläggningens, hemsida. Frinätter för någon annan än Medlemmen själv kan inte bokas direkt på en anläggning.

4.7 Poäng som dragits från Medlemmens konto kan återföras till samma konto om avbokningen har gjorts enligt Campingpärlors avbokningsvillkor, se www.campingparlor.se. Utgångna poäng kan inte återföras.

4.8 Frinätter gäller i mån av plats. Därför kan bokningar vara begränsade på särskilda anläggningar under vissa perioder.

4.9 Frinätter är inte poängkvalificerande och poäng utdelas inte på betalande nätter i den bokning som frinätter är inlösta på.

5. Behandling av personuppgifter

5.1 Campingpärlor är personuppgiftsansvarig.

5.2 Att vara medlem Kundklubb innebär att dina personuppgifter behandlas på det vis som beskrivs i dessa bestämmelser och villkor. Campingpärlor rekommenderar att Medlemmen läser villkoren regelbundet eftersom ändringar till den endast meddelas genom att de nya bestämmelserna och villkoren publiceras på Campingpärlors webbplats.

5.3 Medlemmen samtycker till att Campingpärlor, dess partners, underleverantörer och företag som behandlar Medlemmens personuppgifter för de ändamål och på det vis som framgår av Integritetspolicyn och nedan:

 • administrera Kundklubb,
 • uppdatera personuppgifter,
 • tillhandahålla, utveckla och underhålla Campingpärlors eller partners tjänster och produkter, diagnostisera fel och optimera tekniken,
 • kontrollera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av Campingpärlors digitala tjänster och gränsnitt mot Medlemmen,
 •  individualisera kommunikationen med Medlemmen baserat på Medlemmens användarprofil genom att t.ex. erbjuda möjlighet att ta del av kommunikation och erbjudanden från Campingpärlor och partners via digitala kanaler och sociala medier, marknadsföring och direkt marknadsföring från Campingpärlor,
 • andra ändamål som Campingpärlor tror kan öka Medlemmens nytta och upplevelse vid användandet av Campingpärlors och partners digitala och analoga tjänster och produkter.

5.4 Förovanstående ändamål kan Campingpärlor komma att använda och samla in personuppgifter enligt nedan;

 • uppgifter om medlemskap, IP-adress, poängsaldo och annan information Medlemmen lämnat vid användning av Kundklubb,
 • information Medlemmen lämnar till Campingpärlor genom andra kanaler, t.ex. call-centers, som gäst på våra anläggningar eller information från tredje man eller sociala medier,
 • uppgifter Medlemmen lämnat vid köp av tjänster eller produkter från Campingpärlor och partners, användning av Campingpärlors digitala tjänster eller liknande
 • verktyg (t.ex. analysverktyg),
 • samkörning med eller import av personuppgifter och annan data från databaser inom och utanför Campingpärlor och partners (t.ex. information från bokningar, cookies, Flash Cookies och web beacons), 
 • behålla information från Medlemmens bokningar så länge medlemskapet gäller, om inte tillämplig lag kräver att personuppgifter raderas tidigare.

5.5 Medlemmens personuppgifter och uppgifter om medlemskap och poängsaldo i Kundklubbkan komma att överföras till samarbetspartners. Campingpärlor kan även lämna ut personuppgifter på begäran av t.ex. polis eller annan myndighet.

5.6 Medlemmen kan när som helst återkalla sitt samtycke till direkt marknadsföring genom att kontakta Campingpärlors bokningsavdelning (se punkt 6), varpå Campingpärlor upphör med sådan marknadsföring i förhållande till Medlemmen.

6. Ytterligare villkor

6.1 Skulle någon bestämmelse i detta avtal visa sig vara juridiskt ogiltig eller detta avtal i övrigt anses vara ofullständigt ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt. Parterna ska i sådant fall ersätta det juridiskt ogiltiga eller ofullständiga förhållandet med bestämmelse som så långt som möjligt motsvarar parternas syfte med avtalsförhållandet.

6.2 Campingpärlors ansvar för skador är begränsat till direkta skador som har orsakats i samband med inlösen av poäng på våra anläggningar, och endast gällande Medlemmen. I fråga om användning av poäng för tjänster som tillhandahålls av Campingpärlors partners gäller villkoren i det aktuella partnerprogrammet.

6.3 Lokala avvikelser angående medlemskapet kan gälla beroende på tvingande lagstiftning i det aktuella landet. 6.4 Dessa bestämmelser och villkor regleras av och ska utformas enligt materiell svensk lag, förutom tvingande lagbestämmelser i andra länders lagstiftning. Eventuella tvister som uppstår kring eller avseende Kundklubb skall hanteras uteslutande av svensk domstol.

6.5 Om du har frågor som rör Kundklubb kan du kontakta Campingpärlors centralbokning på telefon +46 772 280 100 eller kundklubb@campingparlor.se

6.6 Campingpärlor förbehåller sig rätten att ändra dessa bestämmelser och villkor genom att nya bestämmelser och villkor publiceras på www.campingparlor.se eller skickas till Medlemmen via e-post.

6.7 Campingpärlor reserverar sig för eventuella tryckfel.

1. Allmänna regler för medlemskapet 1.1 Lägsta tillåtna ålder för medlemskap i Svenska Campingpärlors bonusprogram för gäster (benämns hädanefter "Kundklubb") är 18 år. Medlemskapet i Kundklubben är ett avtal mellan Svenska Campingpärlor AB (org. nr. 556528 – 3628 )(benämns hädanefter " Campingpärlor ") och dig personligen (benämns hädanefter " Medlemmen "). Medlemskap kan inte utfärdas till företag eller andra juridiska personer. Endast en fysisk person per medlemskap kan registreras. Endast en medlem per incheckad campingtomt/stugakan tjäna poäng och erhålla förmåner under en vistelse. 1.2 Deltagandet i Kundklubb regleras av dessa bestämmelser och villkor, och det är medlemmens ansvar att läsa och sätta sig in i samtliga bestämmelser ser och villkor, inklusive eventuella tillägg till dessa. Dessa bestämmelser och villkor ersätter alla tidigare bestämmelser och villkor i tidigare lojalitetsprogram hos Campingpärlor. 1.3 Medlemmen åtar sig att se till att obehöriga personer inte får tillgång till medlemsinloggning och/eller lösenord. 1.4 Campingpärlors bokningsavdelning måste omedelbart kontaktas skriftligen om dina kontaktuppgifter ändras. Campingpärlor har inget ansvar om Medlemmen inte informeras på grund av att korrekta kontaktuppgifter inte lämnats. 1.5 Kundklubb gäller tills vidare, och Campingpärlor förbehåller sig rätten att avsluta Kundklubben genom att informera Medlemmen om detta sex månader i förväg. 1.6 Campingpärlor förbehåller sig rätten att ändra bestämmelser och villkor för Kundklubb genom att informera medlemmen via minst en av Kundklubbens informationskanaler, d.v.s. via webbsidan, epost, SMS eller vanlig post. Campingpärlor kommer att göra allt de kan för att meddela ändringar av bestämmelser och villkor i god tid, men kan inte på något sätt hållas ansvarigt om detta skulle misslyckas. 1.7 Campingpärlor förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, avsluta ett medlemskap i Kundklubben om medlemskapet missbrukas. En sådan avslutning kan medföra att eventuella poäng förverkas. Sådant missbruk kan till exempel vara respektlöst eller omedgörligt beteende gentemot Campingpärlor eller dess partners, kriminella handlingar eller handlingar som anses omoraliska eller oetiska, eller som bryter mot dessa bestämmelser och villkor. Medlemmen kan när som helst avsluta sitt medlemskap genom att sända en e-post till Campingpärlors bokningscentral på info@campingparlor.se 1.8 Det är medlemmens ansvar att i förväg informera sin arbetsgivare samt att få arbetsgivarens medgivande, om ett sådant medgivande krävs, när han/hon förväntas tjäna in poäng i Kundklubb på nätter som arbetsgivaren betalar. Poäng som har tjänats in i samband med affärsresa, d.v.s. när campingavgift/stughyra betalas av arbetsgivaren, får inte användas privat utan att arbetsgivaren på förhand har godkänt det. Campingpärlor har inte under några omständigheter något ansvar för att Medlemmen informerar eller får godkännande från arbetsgivaren. 1.9 Om Medlemmen använder poäng som intjänats i samband med tjänst privat, kan sådan användning i vissa länder, t.ex. Sverige, Norge, Finland och Danmark, vara belagd med inkomstskatt eller andra skatter. Det är Medlemmens skyldighet att informera arbetsgivaren och/eller berörda myndigheter om detta och att betala den tillbörliga skatten för sådan användning. Campingpärlor avsäger sig allt ansvar för eventuell skatt och skattskyldighet som åläggs Medlemmen i detta avseende. 1.10 Intjäning och inlösen av Kundklubb- poäng är ogiltigt där detta förbjuds eller begränsas enligt lokal lagstiftning. 2. Tjäna poäng 2.1 För att tjäna poäng måste Medlemmen uppge sitt kundnummer vid bokningstillfället och visa legitimation vid incheckningen på Campingpärlors anläggning. Medlem måste vara registrerad som boende gäst på campingen för att tjäna poäng för kvalificerade övernattningar. Poäng kan börja tjänas in från och med det datum då registrering i Kundklubb görs. 2.2 Intjänade poäng baseras på en procentsats av kostnaden för boendet, procentsatsen kan variera under året, och vid vissa kampanjer kan procenten höjas tillfälligt. Poängen kan också variera beroende på hur bokningen sker, i reception, via telefon eller på vår hemsida. Poänggrundande % av bokningens total kan variera över tid vid intjänande av poängen. 2.3 Poäng ges endast till ett Campingpärlor-medlemskap per bokning och endast för en campingtomt/stughyra per kvalificerande övernattning. Kvalificerande övernattningar avser alla nätter oavsett pris förutom de undantag som ges nedan i punkt 2.4. Det kan ta två veckor efter utcheckningen innan poängen har registrerats på Medlemmens konto. Poängen tilldelas vid utcheckning. Har poäng felaktigt getts till ett Kundklubb-medlemskap kan dessa komma att avlägsnas av Campingpärlor i efterhand. 2.4 Poäng ges inte för rabatterade bokningar inklusive men inte uteslutande, rabatterade priser, månadspriser och säsongspriser, stämpelkort, campingcheckar, paketresor eller vissa förhandlade priser etc. Boende som bokas genom en tredje part räknas inte som bonusgrundande, oavsett pris. Inga poäng tjänas vid utnyttjande av frinatt. Inga poäng tillgodoräknas om en bokning måste avbokas på grunder som Campingpärlor eller/och Campingpärlors partners inte kan påverka. 2.5 Kundklubb- poäng som har intjänats av en Medlem kan inte kombineras med eller överföras till andra medlemskonton. Poäng får inte säljas, ärvas, överföras eller på annat sätt växla innehavare mot betalning. Poäng kan inte lösas in mot kontanta medel. 2.6 Om en Medlem misstänker att han eller hon inte har fått poäng för bonusgrundande nätter måste han eller hon lämna en skriftlig begäran till det Svenska Campingpärlors bokningsavdelning på info@campingparlor.se eller kundklubb@campingparlor.se Styrkande underlag måste bifogas. En begäran måste ha inkommit till Campingpärlors bokningsavdelning inom sex månader från händelsen. 2.7 Intjänade poäng är giltiga 24 månader från och med intjäningsdatumet. 2.8 Medlemmar kan se sin kontoinformation på www.campingparlor.se under mina sidor. 3. Campingpärlor partners 3.1 I vissa fall kan poäng intjänas genom Campingpärlor partners beroende på vilka bestämmelser och villkor som gäller hos dessa partners. 3.2 Partners kan vara andra campingaktörer i branschen, när/om detta förekommer så meddelas det på vår hemsida. 3.2 Kundklubb-medlemmar kan under vissa omständigheter få förmåner hos Campingpärlor partners. Medlemmen kommer bara få förmåner från det program som valts. Poäng som har intjänats av en Kundklubb-medlem i en partners program kan inte överföras till ett Kundklubbmedlemskonto. 3.3 Intjäning av partner- poäng är ogiltigt där detta förbjuds eller begränsas enligt lokal lagstiftning. 4. Lösa in poäng 4.1 Kundklubbpoäng kan användas till fria övernattningar på Campingpärlor anläggningar som är anslutna till Kundklubben, aktuella anläggningar visas på vår hemsida www.campingparlor.se 4.2 Intjänade poäng baseras på antalet kvalificerande övernattningar på Svenska Campingpärlors anläggningar som deltar i programmet. 4.3 Campingpärlor har rätt att när som helst ändra inlösenregler efter egen bedömning. 4.4 Poäng får inte användas i samband med rabatterade erbjudanden, rabattkuponger, speciella kampanjer, månadspriser eller säsongspriser, om inte det anges uttryckligen. 4.5 För att kunna boka en frinatt måste medlemmen ha tillräckligt många poäng på sitt medlemskonto. Hur många poäng som krävs för en specifik anläggning anges på www.campingparlor.se. När en frinatt har bokats dras motsvarande poängantal från Medlemmens konto. 4.6 Frinätter bokas, antingen via Campingpärlors centralbokning eller via Internet. Frinätter för någon annan än Medlemmen själv kan inte bokas direkt på en anläggning. 4.7 Poäng som dragits från Medlemmens konto kan återföras till samma konto om avbokningen har gjorts enligt Campingpärlors avbokningsvillkor, se www.campingparlor.se. Utgångna poäng kan inte återföras. 4.8 Frinätter gäller i mån av plats. Därför kan bokningar vara begränsade på särskilda anläggningar under vissa perioder. 4.9 Frinatten är inte poängkvalificerande. 5. Behandling av personuppgifter 5.1 Campingpärlor är personuppgiftsansvarig. 5.2 Att vara medlem Kundklubb innebär att dina personuppgifter behandlas på det vis som beskrivs i dessa bestämmelser och villkor. Campingpärlor rekommenderar att Medlemmen läser villkoren regelbundet eftersom ändringar till den endast meddelas genom att de nya bestämmelserna och villkoren publiceras på Campingpärlors webbplats. 5.3 Medlemmen samtycker till att Campingpärlor, dess partners, underleverantörer och företag som behandlar Medlemmens personuppgifter för de ändamål och på det vis som framgår av Integritetspolicyn och nedan.  administrera Kundklubb,  uppdatera personuppgifter,  tillhandahålla, utveckla och underhålla Campingpärlors eller partners tjänster och produkter, diagnostisera fel och optimera tekniken,  kontrollera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av Campingpärlors digitala tjänster och gränsnitt mot Medlemmen,  individualisera kommunikationen med Medlemmen baserat på Medlemmens användarprofil genom att t.ex. erbjuda möjlighet att ta del av kommunikation och erbjudanden från Campingpärlor och partners via digitala kanaler och sociala medier, marknadsföring och direkt marknadsföring från Campingpärlor,  andra ändamål som Campingpärlor tror kan öka Medlemmens nytta och upplevelse vid användandet av Campingpärlors och partners digitala och analoga tjänster och produkter. 5.4 Förovanstående ändamål kan Campingpärlor komma att använda och samla in personuppgifter enligt nedan;  uppgifter om medlemskap, IP-adress, poängsaldo och annan information Medlemmen lämnat vid användning av Kundklubb,  information Medlemmen lämnar till Campingpärlor genom andra kanaler, t.ex. call-centers, som gäst på våra anläggningar eller information från tredje man eller sociala medier,  uppgifter Medlemmen lämnat vid köp av tjänster eller produkter från Campingpärlor och partners, användning av Campingpärlors digitala tjänster eller liknande  verktyg (t.ex. analysverktyg),  samkörning med eller import av personuppgifter och annan data från databaser inom och utanför Campingpärlor och partners (t.ex. information från bokningar, cookies, Flash Cookies och web beacons),  behålla information från Medlemmens bokningar så länge medlemskapet gäller, om inte tillämplig lag kräver att personuppgifter raderas tidigare. 5.5 Medlemmens personuppgifter och uppgifter om medlemskap och poängsaldo i Kundklubbkan komma att överföras till samarbetspartners. Campingpärlor kan även lämna ut personuppgifter på begäran av t.ex. polis eller annan myndighet. 5.6 Medlemmen kan när som helst återkalla sitt samtycke till direkt marknadsföring genom att kontakta Campingpärlors bokningsavdelning (se punkt 6), varpå Campingpärlor upphör med sådan marknadsföring i förhållande till Medlemmen. 6. Ytterligare villkor 6.1 Skulle någon bestämmelse i detta avtal visa sig vara juridiskt ogiltig eller detta avtal i övrigt anses vara ofullständigt ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt. Parterna ska i sådant fall ersätta det juridiskt ogiltiga eller ofullständiga förhållandet med bestämmelse som så långt som möjligt motsvarar parternas syfte med avtalsförhållandet. 6.2 Campingpärlors ansvar för skador är begränsat till direkta skador som har orsakats i samband med inlösen av poäng på våra anläggningar, och endast gällande Medlemmen. I fråga om användning av poäng för tjänster som tillhandahålls av Campingpärlors partners gäller villkoren i det aktuella partnerprogrammet. 6.3 Lokala avvikelser angående medlemskapet kan gälla beroende på tvingande lagstiftning i det aktuella landet. 6.4 Dessa bestämmelser och villkor regleras av och ska utformas enligt materiell svensk lag, förutom tvingande lagbestämmelser i andra länders lagstiftning. Eventuella tvister som uppstår kring eller avseende Kundklubb skall hanteras uteslutande av svensk domstol. 6.5 Om du har frågor som rör Kundklubb kan du kontakta Campingpärlors centralbokning på telefon +46 772 280 100 eller kundklubb@campingparlor.se 6.6 Campingpärlor förbehåller sig rätten att ändra dessa bestämmelser och villkor genom att nya bestämmelser och villkor publiceras på www.campingparlor.se eller skickas till Medlemmen via e-post. 6.7 Campingpärlor reserverar sig för eventuella tryckfel.