Bokningsvillkor

Vem är ansvarig?

Ansvarig förmedlare/uthyrare är Svenska Campingpärlor AB, Box 133, 794 22 Orsa, org.nr 556528-3628.
Som uthyrare är vi skyldiga se till att:
• Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
• Du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas och information om hur betalning skall ske
• Hyresobjektet stämmer med beskrivningen
• Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning
• Du får disponera stugan/rummet från kl. 15.00 avtalad ankomstdag till kl. 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats
• Du får disponera campingtomten från kl. 15.00 ankomstdagen till kl. 12.00 avresedagen, om inget annat bekräftats. Vid Orsa Camping, Siljansbadets och Rättviks Camping gäller incheckning från kl. 12.00
• Om du inte är nöjd med stugan/rummet/campingtomten så är det oss du skall vända dig till

När blir min bokning bindande?

När du betalt din anmälningsavgift, (eller hela hyran) så har du godkänt din bokning och den är bindande.

När skall jag betala?

Om du bokat tidigare än 40 dagar innan ankomst är anmälningsavgiften 500 kr plus eventuell avbeställningsförsäkring, Resten av hyran skall betalas senast 40 dagar före avtalad ankomstdag. Bokar du senare än 40 dagar före ankomstdagen skall hela hyran betalas omgående.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller. Observera att ingen avbokningsbekräftelse skickas ut.

Avbokning utan avbeställningsförsäkring

• Om du avbokar när det är mer än 40 dagar innan ankomst återbetalas inbetalt hyresbelopp minus en expeditionsavgift på 500 kr
• Avbokar du senare än 40 dagar före ankomst återbetalas inget belopp
• Inga pengar återbetalas om du väljer att avbryta din vistelse tidigare än planerat

Avbokning med avbeställningsförsäkring och tillfälliga bokningsvillkor

Tillfälliga bokningsvillkor för nya bokningar 21 april till 31 augusti
För din trygghet erbjuder vi nu fri avbokning senast dagen innan ankomst på våra destinationer. Gäller nya bokningar gjorda mellan 21 april och 31 augusti och ankomster mellan 21 april och 31 oktober. Fri avbokning gäller med giltigt avbeställningsskydd som du lägger till vid bokningstillfället. Avbeställningsskyddet kostar 100 kr/campingtomt och 250 kr/stuga.

 

Ordinarie bokningsvillkor

För att skydda dig om det händer något oplanerat kan du köpa en avbeställningsförsäkring. Den kostar 100 kr/campingtomt och 250 kr/stuga Det innebär att du kan avboka fram t.o.m. ankomstdagen. Svenska Campingpärlor behåller då avgiften för avbeställningsförsäkringen och en expeditionsavgift på 250 kr.

Avbeställningsförsäkringen gäller om det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. sjukdom eller någon annan allvarlig händelse som drabbat dig, din familj eller medresenär.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/rummet/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan likvärdig stuga/rum/campingtomt så har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/rummet/campingtomten.

I stället för att säga upp avtalet, kan du begära att hyran sätts ned. Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, senast kl. 11.00 dag efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningskostnad på 200 kr.

Vad har jag för skyldigheter?

Kontrollera din bokningsbekräftelse så att den stämmer för att undvika missförstånd. När du betalt din bokning så räknar vi med att den är riktig. För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Vid gruppbokning skall minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges i samband med bokningen.

Du skall vårda stugan/rummet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan kl. 23.00 och kl. 07.00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök och husdjursförbud för din stuga/rum som anges på din bekräftelse, överträdelse av rök eller husdjursförbud medför en saneringskostnad på minst 3 000 kr.

Du får inte använda stugan/rummet/campingtomten till något annat än vad som avtalades vid bokningen och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/rummet/campingtomten, än vad du uppgav vid bokningen. Du skall städa stugan/rummet före avresa enligt städinstruktionerna. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Slutstädning går att beställa.

Du skall lämna igen samtliga nycklar till din stuga/rum/campingtomt vid avresa. Om du glömmer det måste vi byta lås på din bekostnad. Du får inte hyra/låna ut din stuga/rum/campingplats i andra hand.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

• Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/rummet/området
• Du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/rummet/området
• Stugan/rummet används till ej avsett ändamål
• Du eller någon i ditt sällskap bryter mot campingplatsens ordningsregler

Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från stugan/rummet/området och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål.

Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Krig, naturkatastrofer och strejker mm

Parterna har rätt att träda ifrån avtalet om stugan/rummet/campingtomten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka.

Vi är i så fall skyldiga att så snart som möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/rummet/campingtomten.

Övrigt

Vi gör alltid vårt bästa för att tillhandahålla gästens önskemål men vid vissa tillfällen så måste vi omfördela stuga/rum/campingtomt. Sådana ändringar medför inte någon rätt för gästen att helt eller delvis underlåta att betala avtalade avgifter.

I logipriset ingår ej städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol om inte annat anges på bekräftelsen.

Personuppgifter

Svenska Campingpärlor är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du registrerar. Svenska Campingpärlor kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning. Personuppgifterna behandlas även för marknadsföringsändamål av Svenska Campingpärlor. Detta gäller Svenska Campingpärlors egna produkter och tjänster samt för andra produkter och tjänster på uppdrag av bolag och organisationer som Svenska Campingpärlor samarbetar med.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring.

Observera

Observera att undantag kan förekomma beträffande bokningsvillkoren på de olika campingarna under vissa evenemang och perioder. Information ang. dessa avvikelser bifogas bokningsbekräftelsen och kan ses på respektive anläggnings hemsida.
Bokningsvillkor hos Svenska Campingpärlor AB:s campingplatser.